Inicio Polska Szkoła Forum w Madrycie

Polska Szkoła Forum w Madrycie

szkoła forum madryt

 

 

C/ Celanova, 2
28029 Madryt, Hiszpania

tel. + 34 682 36 74 12

Kim jesteśmy

https://www.facebook.com/polskaszkolamadryt

e-mail: polskaszkolaforumwmadrycie@gmail.com

Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie przedmiotów ojczystych począwszy od przedszkola, poprzez sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum, liceum oraz kurs języka polskiego dla dorosłych na dwóch poziomach. Najważniejszym celem jaki sobie wyznaczamy z roku na rok naszej pracy dydaktycznej jest to, aby dzieci pochodzenia polskiego potrafiły mówić, czytać i pisać w języku polskim oraz znały kulturę i tradycje swoich rodziców. Uwzględniając potrzeby uczniów, których rodzice wracają do Polski, nasza szkoła pracuje na aktualnych programach obowiązujących w polskich placówkach oświatowych.
Uczniowie uczą się i pracują z podręcznikami oraz kartami pracy sprowadzanymi z Polski. Placówka nasza nie ogranicza się tylko do prowadzenia działalności dydaktycznej, uczniowie mają również okazję do poznania Polski oraz jej kultury i tradycji poprzez różnorodne uroczystości szkolne wplecione w zajęcia lekcyjne; np. przedstawienie choinkowe, Andrzejki, Wielkanoc, Dzień Polski, itp. Siedziba Szkoły znajduje się w Madrycie i obszarem jej bezpośredniego oddziaływania na polonijną i hiszpańską społeczność jest aglomeracja Madrytu. Podstawowym dokumentem regulującym działalność szkoły jest “Regulamin Polskiej Szkoły FORUM”. Uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, Dyrekcja, nauczyciele oraz inni woluntariusze Szkoły tworzą społeczność szkolną. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu szkoły bezpośrednio, oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w organach szkoły:

Radzie Szkoły

Dyrekcji Szkoły

Komitecie Rodzicielskim

Radzie Pedagogicznej

Uczniowie i nauczyciele są przyjmowani do Szkoły bez względu na wyznanie, poglądy polityczne lub obywatelstwo o ile zobowiązują się do wypełniania obowiązków nałożonych przez Szkołę, brania czynnego udziału w pracach Szkoły, popierania jej celów, przestrzegania Regulaminu Szkoły oraz Uchwał i Zarządzeń jej władz. Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza jest opracowana, konsultowana i poddawana corocznej ocenie w oparciu o dokumenty, oraz obowiązujące i zatwierdzone przez MEN podstawy programowe. Działalność organów Szkoły i zespołów działających na jej terenie, prowadzona jest zgodnie ze statutem, oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Miedzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych i przede wszystkim w Konwencji Praw Dziecka. Zajęcia w szkole prowadzone są w języku polskim. Uczniowie mają możliwość poprzez kontakt ze środowiskiem lokalnym, uczestniczyć w konkursach, zjazdach, oraz spotkaniach z ciekawymi ludżmi pochodzenia polskiego. Taka metodologia pracy pozwala na zapoznanie się, nie tylko z bogactwem językowym, literackim czy historycznym, ale jednocześnie
stwarza dogodne warunki do propagowania, oraz wzbudzenia zainteresowania naszą kulturą w środowisku lokalnym. Cele swe szkoła realizuje poprzez: 

Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem w języku polskim 

Poznawanie dziedzictwa kultury polskiej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. 

Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą polską poprzez kształtowanie tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną( tradycje, święta, zwyczaje, przysłowia, muzyka, architektura, plastyka, sztuka ludowa i folklor). 

Wprowadzenie ucznia w obszar kulturowej wspólnoty i identifikacji z polskością, kształtując wizerunek współczesnej Polski. 

Uwzględnienie kompetencji językowych, jako narzędzia niezbędnego w procesie poznawania literatury, historii i kultury polskiej. 

Wzmocnić proces identyfikowania sie z ojczystą tradycją przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla mniejszości kulturowych i tradycji kraju zamieszkania. Zestaw programów nauczania: 

Historia: Prezentowany program przeznaczony jest dla drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV–VI , gimnazjum i liceum). Stanowi propozycję realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego ujętej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 r, zmieniajàcym rozporzadzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2003 r., nr 210, poz. 2041). Program nauczania historii i wiedzy o społeczeñstwie przewiduje trzyletni tok nauczania przy siatce godzin rozbitej na jedną godzinę tygodniowo w klasie czwartej i w klasie piątej oraz dwie godziny w klasie szóstej, 1,2,3 gimnazjum. W ramach tych godzin przewidziana jest realizacja poszczególnych ścieżek edukacyjnych dotyczących tylko i wyłącznie tematów z historii Polski
Jezyk polski:

Program został tak wykorzystany przez nauczycieli, aby jego realizacja dała uczniom solidne podstawy wiedzy z języka polskiego. Treści nauczania zaproponowane przez nauczycieli mają na celu: kształcenie kulturowo-literacke, ortografię, interpunkcję, naukę o języku oraz lekturę. Zostały też uwzględnione treści nauczania w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Nowa podstawa programowa: Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, przeznaczone do kształcenia ogólnego uwzględniające podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. Polska Szkoła Forum im.Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie jest agendą działalności Hiszpańsko-Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum, którego Akta Założycielskie i Statut zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń, Grupa 1, Sekcja 1, Ministerstwa Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Hiszpanii w dniu 15.11.1994 r. pod Nº 136567. Polska Szkoła Forum w Madrycie powstala w roku 1994, rozpoczynając swoją działalność z 3 nauczycielami i 31 uczniami. Kształcenie organizuje i koordynuje Stowarzyszenie Forum poprzez swego Pełnomocnika ds. Edukacji, oraz Dyrektora Szkoły. Regulamin Szkoły określa najistotniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem placówki. Na dzień dzisiejszy liczba oddziałów wynosi 14. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną w zakresie nauczania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego oraz nauczycieli języka polskiego i historii. Naczelnym celem Szkoły jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz podtrzymywania i umacniania więzi uczniów z językiem, historią i kulturą Polski, oraz kształcenie młodych, światłych Europejczyków polskiego pochodzenia świadomych swej przynależności kulturowej i dumnych ze swych polskich korzeni Szkoła: Od roku 2011, dzieki staraniom FORUM Szkoła, do prowadzenie swojej działalnosci edukacyjno- wychowawczej, uzyskała od Władz Regionu Madryt nowe instalacje w budynku zlokalizowanym w centrum Madrytu przy ulicy Celanova, Nº 2. Jest to dobrze wyposazony budynek dla celów edukacyjno-sportowych. Instalacje szkolne to:

21 sal lekcyjnych

aula-jadalnia

sala gimnastyczna

pokój nauczycielski

sekretariat

sala dla rodziców

Biblioteka szkolna

Magazynek na pomoce i materiały szkolne

Boisko szkolne

Podwórko kryte

Szkoła dla potrzeb dydaktycznych ma dostęp do 3 komputerów, 2 sale telewizyjne, 1 sala interaktywna, biblioteka. Szkoła też posiada telefon, który umożliwia stały kontakt z rodzicami oraz administracją państwową. Zajęcia w Polskiej Szkole Forum w Madrycie prowadzone są w soboty, w ilości 116 godzin lekcyjnych w ciągu roku z następujacych przedmiotów: J. polski z elementami geografii Polski.

Historia z elementami geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Nauczanie zintegrowane klas 1-3, nauczanie przedszkone.

Kurs języka polskiego jako obcego dla dzieci i dorosłych. Nauka w szkole trwa od 2 do 19 roku życia i daje możliwość uzyskania świadectw na każdym etapie nauczania. Oprócz tego nasza placowka wydaje następujace dokumenty:

Do korespondencji z rodzicami wydawana jest w lutym karta informacyjna z oceną opisową dotycząca osiągnięć ucznia na danym etapie.

Na zakończenie roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje świadectwo szkolne.

Dla uczniów wracajacych do Polski, szkoła wystawia dokument, w którym zawarta jest informacja dotycząca misji szkoły, podstawy programowej, podręczników oraz dane opisujące postawę ucznia i jego osiagnięcia. Wyżej wymienione informacje mają na celu przyśpieszenie procesu integracji ucznia w jego nowej placówce edukacyjnej. W razie potrzeby skontaktowania się z dyrekcją szkoły udostępniamy adres elektroniczny oraz numer telefonu. Informacje na temat działalności naszej placowki można znależć także na szkolnym blogu oraz oficjalnej stronie na Facebooku . Szkoła nie przygotowywuje bezpośrednio de egzaminów, ale z doświadczenia jest nam znane, że uczniowie naszej szkoły nie mają większych problemów z kontynuowaniem nauki w polskich placówkach, (szkoły podstawowe, wyższe) Uczniowie uczęszczajacy do naszej placówki objęci są procesem nauczania i wychowania zgodnym z polityką edukacyją i wychowawczą systemu oświaty w Hiszpanii. Nie oznacza to, że szkoła nie stawia przed sobą wymagań w zakresie jakości nauczania i wychowania. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu uczniów urodzonych poza granicami kraju w pewnym momencie nauka języka polskiego staje się drugorzędna, dlatego też staramy się od pierwszego dnia ich edukacji językowej stworzyć jak najlepsze warunki, które w przyszłości zaowocują celujacym wynikiem na certifikatach znajomosci języka polskiego jako obcego. Rodzice Zgodnie z Regulaminem Szkoły, Walne Zebranie Rodziców (lub prawnych przedstawicieli) uczniów dokonuje na okres 1 roku wyboru Komitetu Rodzicielskiego określając liczbę jego członków. Komitet Rodzicielski jest organem w Szkole reprezentującym ogół rodziców i działa zgodnie z zasadami Regulaminu Komitetu Rodzicielskiego zatwierdzonego przez Walne Zebranie Rodziców. Celem Komitetu Rodzicielskiego jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia regulaminowej działalności Szkoły, a także: pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły; współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym;
gromadzenie funduszy dla wspomagania działalności Szkoły i ich wydatkowanie zgodnie z Regulaminem Komitetu Rodzicielskiego;

zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z Dyrekcją Szkół i Radą Pedagogiczną, prawa do: 

• znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie; o

• uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w opanowywaniu programu nauczania; 

• znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

• uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; e. wyrażania i przekazywania opinii do władz Szkoły na temat jej pracy; f. pomoc przy organizacji imprez dochodowych i okolicznościowych; g. pomoc przy organizacji wycieczek szkolnych; h. powoływanie i rozwiązywanie komitetów do wykonywania określonych zadań. Biblioteka to miejsce szczególne w naszej szkole i bardzo lubiane przez uczniów, dzieci i nauczycieli. Można tu znależć wspaniale poukładane różnej wielkości książki, kolorowe albumy, mapy, oraz czasopisma dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Mozna tu znależć też wiele ciekawych informacji na temat: literatury, muzyki, historii, geografii. Warto też wspomnieć o wspaniałej kolekcji filmów polskich, które zostały udostępnione naszej szkole w ramach projektu przedstawionego do Filmoteki Polskiej. Dla rodziców to czas na powtórkę i na wspomnienia, a dla młodego pokolenia urodzonego poza granicami kraju to wspaniała podróż i przede wszystkim lekcja historii. Jezeli chodzi o dane ilościowe księgozbioru, to możemy pochwalić się posiadaniem około 5.000 woluminów ( literatura specjalistyczna, dziecięca, młodzieżowa, dla dorosłych, podręczniki do historii, języka polskiego), 15 map geograficznych, 20 map historycznych, oraz 100 filmów przekazanych nam przez Filmoteke Polską.