Inicio Praca w Hiszpanii.

Praca w Hiszpanii.

PRACA W HISZPANII – KILKA PORAD

Każdy obywatel polski ma prawo podjąć pracę w Hiszpanii bez konieczności posiadania pozwolenia na pracę. W kwestiach zatrudnienia, świadczeń socjalnych i podatków Polacy mają takie same prawa jak Hiszpanie.

PRZED PRZYJAZDEM DO HISZPANII WARTO JEDNAK:

W przypadku przyjazdu z zamiarem podjęcia pracy:

 

Uwaga:  1) Stanowczo odradzamy korzystanie z ofert pracy publikowanych w języku polskim w internecie lub w prasie polskiej, gdy jedynym podanym sposobem kontaktu jest numer telefonu komórkowego lub skrytka pocztowa. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma siedziby w Polsce lub obawia się bezpośrednich kontaktów, czyli że nie jest osobą wiarygodną.

            2) Jeżeli jednak zdecydujesz się skorzystać z takiej oferty i otrzymasz przez telefon  

polecenie, na przykład:

 • dokonania przed wyjazdem jakiejkolwiek wpłaty na konto lub wysłania przekazu oraz dojazdu na podane miejsce w Hiszpanii na własny koszt,
 • posiadania określonej kwoty w celu jej wręczenia tuż po przyjeździe do Hiszpanii bądź przekonany, że masz do czynienia z oszustwem polegającym przede wszystkim na wyłudzaniu pieniędzy.

        Gdy zdecydowałeś się na przedstawioną Ci ofertę przez wiarygodnego pracodawcę, to:

 • nie wyjeżdżaj, dopóki nie otrzymasz podpisanej przez przyszłego pracodawcę wstępnej umowy o pracę. Zaakceptuj jej treść zanim udasz się do Hiszpanii, czyli podpisz i odeślij na podany adres. W szczególności sprawdź czy w ofercie znajdują się świadczenia takie jak: 1) opłacenie Twojego dojazdu na miejsce zbiórki do Hiszpanii (ewentualnie powinieneś otrzymać osobną informację o miejscu i dacie odbioru biletu lub zgłoszenia się w punkcie odjazdu autobusu w Polsce), 2) odzież robocza i 3) zakwaterowanie organizowane przez pracodawcę z ewentualnym pokrywaniem przez Ciebie części lub całości kosztów,
 • sprawdź czy masz ważny paszport lub nowy dowód osobisty,
 • sprawdź czy masz ważne prawo jazdy, jeśli będziesz je potrzebował w pracy,
 • przetłumacz na język hiszpański dyplom ukończenia studiów lub szkoły zawodowej. W sprawach nostryfikacji polskich dokumentów potwierdzających wykształcenie można kontaktować się także z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej http://www.buwiwm.edu.pl/,
 • przygotuj w języku hiszpańskim swoje CV oraz przetłumacz listy polecające.

Uwaga:  gdy pracodawca będzie wymagał tłumaczeń poświadczonych przez tłumacza przysięgłego wiedz, że takie poświadczenie jest ważne, jeżeli zostało dokonane przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w Hiszpanii a nie w Polsce, bądź przez Konsula Hiszpanii w Warszawie albo Konsula RP w Madrycie lub Barcelonie. Koszt sporządzenia i poświadczenia lub tylko poświadczenia dostarczonego tłumaczenia przez polskiego konsula wynosi 30,- euro za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia lub za dokument o treściach powtarzalnych takich jak np. odpis aktu urodzenia czy zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Dokument do tłumaczenia może być przysłany i zwrócony pocztą za dodatkową niewielką opłatą za list polecony.

 • sprawdź czy masz ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne, a także ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (dodatkowe ubezpieczenie zawarte w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, które ma korespondenta czyli podobne towarzystwo w Hiszpanii), które powinno zapewniać zwrot części lub całości kosztów w przypadku nagłego pobytu w szpitalu, wypadku poza pracą, itp,
 • zapoznaj się z podstawowymi zwrotami w języku hiszpańskim – najlepiej miej ze sobą rozmówki polsko-hiszpańskie i/lub nieduży słownik,
 • zapoznaj się z warunkami zakwaterowania w miejscu, do którego się udajesz. Znajdź w serwisach internetowych ceny kupna i najmu:
 • przygotuj sobie sumę pieniędzy w euro wystarczającą do dnia pierwszej wypłaty oraz w razie potrzeby na powrót do kraju. Możesz poprosić rodzinę lub znajomych w Polsce o przechowanie i przekazanie Ci kwoty wystarczającej na przeżycie i na ewentualny zakup biletu na powrót do Polski na przykład za pośrednictwem firmy WESTERN UNION, która ma oddziały w wielu bankach i biurach podróży zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii. Odbiór pieniędzy w dniu roboczym następuje po 1-2 godzinach w dowolnym punkcie oznaczonym logo tej firmy – na podstawie dowodu osobistego lub paszportu oraz podać 10-cyfrowy kod przekazu. Do Polski można telefonować z Hiszpanii, na telefony stacjonarne, bez jakichkolwiek opłat (również z automatów ulicznych) na koszt odbiorcy na numer POLAND DIRECT: 900 99 04 81.

Pamiętaj: Decyzję o przyjeździe do Hiszpanii podejmujesz samodzielnie i przyjeżdżasz na koszt przyszłego pracodawcy lub na swój własny. Powrót do Polski odbywa się więc również na koszt pracodawcy lub za Twoje pieniądze, jeżeli podejmiesz decyzję o powrocie z powodu, na przykład, porzucenia pracy.

Po przyjeździe do Hiszpanii pamiętaj, że:

 • musisz dokładnie zrozumieć umowę o pracę i warunki w niej opisane. Ustal z pracodawcą wysokość wynagrodzenia i termin jego wypłaty,
 • musisz wystąpić do „Comisaría de Policía» (Komisariat Policji) o nadanie „Número de Identificación de Extranjero» (NIE – Numer Identyfikacji Cudzoziemca), do uzyskania którego potrzebny jest ważny polski paszport lub dowód osobisty. Numer NIE jest równoznaczny z numerem identyfikacji podatkowej,
 • po podpisaniu umowy pracodawca zawiadamia „Instituto Nacional de Seguridad Social» (INSS – Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz „Servicio Público de Empleo Estatal» (SPEE – Biuro Państwowe ds. Zatrudnienia) o zawarciu z Tobą umowy. Wszystkie formalności związane z zatrudnieniem i rejestracją umowy leżą w gestii pracodawcy, jednak sprawdź czy zostały one dopełnione. We wniosku pracodawcy powinien być podany adres do korespondencji z Tobą, na który wymienione instytucje będą przysyłać raporty,
 • w przypadku naruszania przez pracodawcę praw pracowniczych czy konfliktów z pracodawcą pracownik może zwrócić się do inspekcji pracy (Inspección de Trabajo) i sądu pracy w Hiszpanii.

Informacja o korzyściach z członkostwa w związkach zawodowych

Osoby pracujące w Hiszpanii informujemy, że członkostwo w związku zawodowym jest dobrowolne. Jednakże bycie zrzeszonym formalnie i związane z tym opłacanie stosunkowo niewielkich składek, daje możliwości skorzystania z interwencji danego związku w stosunku do pracodawcy naruszającego obowiązujące przepisy prawa pracy. Na terenie Hiszpanii działają dwie główne centrale związkowe: UGT (Unión General de Trabajadores) oraz CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras). Adresy i telefony siedzib biur obu central związkowych można odnaleźć  odpowiednio na stronach http://www.ugt.es/ oraz http://www.ccoo.es/ . 

Biura obu central udzielają informacji i porad nawet osobom niezrzeszonym. Jednakże mogą uzależnić udzielenie konkretnej pomocy lub interwencji od udokumentowania członkostwa w  danym związku zawodowym. Stąd warto wcześniej ustalić, w której z central jest związek zawodowy, do którego należy większość pracowników przedsiębiorstwa, a następnie rozważyć wstąpienie do niego. Zawsze w sytuacjach potrzeby uzyskania wyjaśnień od pracodawcy, a w szczególności na wypadek zaistnienia konfliktu, przynależność do związku okazuje się bardzo pomocna.      

Uwaga: Trzeba wiedzieć, że w większości instytucji hiszpańskich takich jak szpitale, urzędy, policja, nie wystarcza znajomość języka angielskiego do porozumienia się. Dobra znajomość języka hiszpańskiego jest również bardzo ważna w życiu codziennym.

ŻYCZYMY INTERESUJĄCEJ PRACY I MIŁEGO POBYTU W HISZPANII