Compartir

6 października 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podejął uchwałę w przekonaniu o szczególnych zasługach nauczycieli polonijnych jako ambasadorów polskości w świecie.
W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej w uchwale Izba dziękuje nauczycielom polonijnym pracującym na wszystkich kontynentach za ich pełną zaangażowania i wytrwałości pracę. – Sejm RP wyraża głęboką wdzięczność za tę pracę, często wykonywaną w niełatwych warunkach, a tak ważną dla rozbudzania i utrwalania poczucia tożsamości narodowej dzieci i młodzieży żyjących poza Polską – czytamy w dokumencie.

W uchwale zwrócono też uwagę na trudności, z którymi borykają się nauczyciele polonijni takie jak m.in. pozyskanie pomieszczeń dla szkół. – Pomimo tych trudności i braku należytego wynagrodzenia konsekwentnie doskonalą swe umiejętności pedagogiczne, unowocześniają warsztat pracy, poszerzają wiedzę, a także coraz skuteczniej przekonują polskie rodziny, że dwujęzyczność sprzyja rozwojowi ich dzieci i wzbogaca je intelektualnie – napisano w podjętej dziś uchwale.

Sejm docenił też inicjatywę ustanowienia Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, który początkowo obchodzony był w szkołach w USA, a obecnie również w Europie jest świętem nauczycieli polonijnych i języka polskiego.W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej w uchwale Izba dziękuje nauczycielom polonijnym pracującym na wszystkich kontynentach za ich pełną zaangażowania i wytrwałości pracę. – Sejm RP wyraża głęboką wdzięczność za tę pracę, często wykonywaną w niełatwych warunkach, a tak ważną dla rozbudzania i utrwalania poczucia tożsamości narodowej dzieci i młodzieży żyjących poza Polską – czytamy w dokumencie.

Sejm docenił też inicjatywę ustanowienia Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, który początkowo obchodzony był w szkołach w USA, a obecnie również w Europie jest świętem nauczycieli polonijnych i języka polskiego.

 

***

UCHWAŁA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 października  2016 r.

w sprawie wyrażenia wdzięczności nauczycielom polonijnym

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa podziękowanie nauczycielom wszystkich szkół polskich za pełną zaangażowania
i wytrwałości pracę.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kieruje wyrazy najwyższego uznania do wielotysięcznej rzeszy nauczycieli polonijnych pracujących na wszystkich kontynentach. Dziękuje za ofiarne wypełnianie  misji, jaką jest nauczanie poza krajem języka polskiego
i przedmiotów związanych z historią i współczesnością Rzeczypospolitej Polskiej, a także utrzymywanie więzi emocjonalnych, językowych i kulturalnych z Polską. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża głęboką wdzięczność za tę pracę, często wykonywaną
w niełatwych warunkach, a tak ważną dla rozbudzania i utrwalania poczucia tożsamości narodowej dzieci i młodzieży żyjących poza Polską. Należy pamiętać, że podejmując to zadanie, decydują się pracować społecznie lub co najwyżej za  symboliczne honoraria.

Nauczyciele polonijni uczący zarówno na wschodzie, jak i zachodzie Europy oraz na innych kontynentach muszą sprostać wielu przeciwnościom, aby zapewnić swym uczniom możliwość poznawania ojczystego języka i  ojczystej kultury w  szkołach polskich – wśród rówieśników, w rodzimym środowisku. Pokonują wiele trudności, np. aby pozyskać dla szkoły pomieszczenia lub opłacić ich podnajęcie. Nauczyciele na Wschodzie bywają także szykanowani z powodu wykonywanej pracy. Pomimo tych  trudności i braku należytego wynagrodzenia konsekwentnie doskonalą swe umiejętności pedagogiczne, unowocześniają warsztat pracy, poszerzają wiedzę, a także coraz skuteczniej przekonują polskie rodziny, że dwujęzyczność sprzyja rozwojowi ich dzieci i wzbogaca je intelektualnie.

Wielu nauczycieli polonijnych to sami rodzice, którzy podjęli się nauczania, pragnąc w ten sposób zapewnić swoim dzieciom odpowiednie warunki do nauki języka ojczystego.
W ich działaniach dostrzec można tradycję XIX-wiecznych siłaczek –  bowiem są to
w znakomitej większości kobiety –  które bez względu na trudności i przeszkody z pasją
i wytrwałością wykonują świadomie podjęte zadanie. Takich oddanych
i bezinteresownych ambasadorek polskości jest w różnych krajach świata bardzo wiele. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie dziś złożyć im wyrazy wdzięczności.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa także podziękowanie  instytucjom
i organizacjom, które wspierają rodziców i nauczycieli polonijnych, dziękuje również za inicjatywę ustanowienia Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, obchodzonego najpierw
w szkołach w Stanach Zjednoczonych, a obecnie również w Europie, jako święto nauczycieli polonijnych i  języka polskiego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje niniejszą uchwałę w przekonaniu
o szczególnych zasługach nauczycieli polonijnych jako ambasadorów polskości w świecie.