Inicio Rozmaitości Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej

Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej

Compartir

V Szkoła Liderów Polonijnych

Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej

Projekt ma charakter edukacyjny, obejmuje cykl warsztatów, wykładów i wizyt studyjnych oraz zajęcia przy wykorzystaniu e-learningu. Jest adresowany do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych oraz Polaków mieszkających w następujących krajach: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy. Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej odbędzie się w Polsce, zajęcia będą prowadzone w języku polskim.
Termin Szkoły Liderów Polonijnych Ameryki Północnej: 25 czerwca – 7 lipca 2013 roku
Termin rekrutacji do Szkoły Liderów Polonijnych Ameryki Północnej: 27 kwietnia – 19 maja 2013 roku.
Do 25 maja na stronie www.szkola-liderow.pl zostanie umieszczona lista uczestników.
Ogłoszenie rekrutacyjne, ankieta zgłoszeniowa, regulamin oraz inne informacje są zamieszczone się na stronie www.szkola-liderow.pl.

Organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w Szkole Liderów, zapewniają pełne zakwaterowanie i wyżywienie. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika, organizatorzy mogą także zapewnić częściowy zwrot kosztów podróży. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do podpisania „Zasad uczestnictwa” oraz do udziału w całym programie Szkoły Liderów Polonijnych.

Założenia programowe Szkoły Liderów Polonijnych
Program Szkoły Liderów Polonijnych jest ukierunkowany na działania wspierające rozwój kompetencji liderskich uczestników oraz na wzmocnienie więzi z Polską oraz kreowanie postaw obywatelskich, a także umiejętność nawiązywania współpracy z innymi działaczami oraz organizacjami polonijnymi. Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej będzie trwała 13 dni. Składa się z cyklu warsztatów, wizyt studyjnych oraz wykładów i spotkań z politykami, działaczami społecznymi, przedstawicielami świata nauki i kultury. Ponadto w programie są przewidziane debaty oxfordzkie oraz konwersatoria. Przed przyjazdem do Polski uczestnicy będą mieli też obowiązek ukończyć krótki kurs e-learningowy, stanowiący przygotowanie do zajęć i uzupełnienie ich wiedzy. Wszystkie zajęcia będą odbywać się w języku polskim.

Program Szkoły składa się z trzech głównych komponentów :

• Warsztaty i szkolenia rozwijające umiejętności liderskie

Program warsztatu zostanie opracowany po wybraniu uczestników projektu, aby dostosować go do potrzeb grupy. Planujemy warsztaty z zakresu trzech obszarów przywództwa, warsztat debatancki, warsztaty wspierające umiejętności nawiązywania współpracy z organizacjami, warsztat z zarządzania i planowania projektu.
Program zostanie przygotowany i przeprowadzony przez profesjonalnych trenerów z Zespołu Trenerskiego Stowarzyszenia Szkoła Liderów

• Wizyty studyjne, wykłady, spotkania

W ramach programu w ośrodku szkoleniowym oraz podczas wizyt studyjnych odbędą się wykłady i spotkania z politykami, przedstawicielami instytucji publicznych i kulturalnych, przedstawicielami świata nauki, artystami, działaczami organizacji pozarządowych, przedstawicielami biznesu, a także z aktywnymi społecznie młodymi Polakami.

Obszary tematyczne podczas wykładów, spotkań i wizyt studyjnych:
o Rozwój samorządności w Polsce
o Sytuacja gospodarcza, społeczna i polityczna Polski
o Działalność organizacji pozarządowych w Polsce
o Angażowanie ludzi do działania
o Oddolne inicjatywy kulturalne i społeczne
o Współczesny patriotyzm
o Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
o Tożsamość narodowa przedstawicieli Polonii
o Działalność polskich instytucji państwowych i organizacji pozarządowych zajmujących się opieką bądź współpracą ze środowiskami polonijnymi
o Możliwości współpracy organizacji polonijnych z organizacjami w Polsce
o Przywództwo w sferze publicznej i społecznej
o Promocja wiedzy o Polsce poza granicami kraju

Organizacja Szkoły

Uczestnicy przez cały czas trwania Szkoły będą współpracować z tak zwanymi Koordynatorami grup. Do ich obowiązków będzie należało: omawianie programu merytorycznego Szkoły, czuwanie nad kwestiami organizacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem grupy, integrowanie grupy, wzmacnianie efektów szkoleń i rozwiązywanie potencjalnych komplikacji podczas codziennych spotkań podsumowujących.

Nad całością przebiegu Szkoły Liderów Polonijnych będzie czuwać dwoje koordynatorów: Magda Mazur i Paweł Cieslak.

Kontakt:
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: rekrutacja@szkola-liderow.pl

Koordynatorzy projektu:
Magdalena Mazur Paweł Cieslak
magda.mazur@szkola-liderow.pl pawel.cieslak@szkola.liderow.pl