Inicio Polecamy Wybory Parlmentarne 25 października 2015

Wybory Parlmentarne 25 października 2015

Compartir
Informacja na temat wyborów parlamentarnych 25 października 2015 r.
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 lipca 2015 r. ws. zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, termin głosowania został wyznaczony na niedzielę 25 października 2015 r.
 phpThumb_generated_thumbnail

PEŁNY TEKST OBWIESZCZENIA NR 1 KONSULA RP W MADRYCIE

Z DNIA 25 września 2015 R. W SPRAWIE WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPSPOLITEJ POLSKIEJ

INFORMACJA KONSULA RP W MADRYCIE ws. POWOŁANIA CZŁONKÓW KOMISJI  W CELU PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

 

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 19

 

 

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I z dnia 28 września 2015 r.o zarejestrowanych kandydatach na senatoraw wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w okręgu wyborczym nr 44

Informacja na temat wyborów parlamentarnych, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., w formie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

1. Kiedy odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskie?

 

Zgodnie z Konstytucją RP Wybory Parlamentarne zarządza Prezydent RP. Postanowieniem z dnia 17 lipca 2015 r. Prezydent RP zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015 r. (Dziennik Ustaw z dnia 22 lipca 2015 r. poz. 1017). Głosowanie będzie odbywać się w godzinach od 7:00 do 21:00.

 

 

2. Jakie warunki należy spełnić, aby uczestniczyć w wyborach parlamentarnych?

W wyborach mogą uczestniczyć osoby, które: 

  • Najpóźniej w dniu głosowania mają ukończone 18 lat,
  • Posiadają ważny polski paszport lub dowód osobisty,
  • Dokonały wcześniejszego osobistego zgłoszenia do spisu uprawnionych do udziału w wyborach.

Głosować nie mogą:

  • Osoby ubezwłasnowolnione
  • Osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

 

3. Czy w wyborach parlamentarnych poza głosowaniem osobistym będzie możliwe także głosowanie korespondencyjne?

 

Tak. Osoba uprawniona do udziału w wyborach stale zamieszkała za granicą oraz osoba uprawniona do udziału w wyborach stale zamieszkała w Polsce, a przebywająca czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu korespondencyjnym powinna zarejestrować się w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach parlamentarnych za pośrednictwem aplikacji eWybory przeznaczonej do elektronicznej rejestracji. Aplikacja znajduje się na stronie https://ewybory.msz.gov.pl Ta forma rejestracji jest najpraktyczniejszym sposobem zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach. Zgłoszenie może być również dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej pod warunkiem podania wszystkich wymaganych danych.

 

 

4.  Co to jest spis osób uprawnionych do udziału w wyborach i kto go prowadzi?

Spis uprawnionych do udziału w wyborach to lista, na którą wpisuje się osoby, którym przysługuje prawo udziału w głosowaniu. W Polsce gminy prowadzą i aktualizują stały rejestr osób uprawnionych do udziału w wyborach mieszkających na ich terenie. Na podstawie tego rejestru jest sporządzany spis. Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne za granicą nie prowadzą stałego spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach. Przed każdymi wyborami konsul właściwy terytorialnie sporządza nowy spis wyborców.

 

 

5. Kiedy i jak mogę zgłosić się do spisu uprawnionych do udziału w wyborach?

Osoba stale zamieszkała za granicą oraz osoba stale zamieszkała w Polsce, a przebywająca czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu może zarejestrować się w spisie za pośrednictwem aplikacji eWybory przeznaczonej do elektronicznej rejestracji osób uprawnionych do głosowania, która znajduje się na stroniehttps://ewybory.msz.gov.pl. Ta forma rejestracji jest najpraktyczniejszym sposobem zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu. W Hiszpanii zostały utworzone następujące obwody do głosowania:

 

Obwód nr 59

Madryt, Ambasada RP

Avenida Miraflores, 50

28035 Madryt

(Komisja obsługuje również głosowanie korespondencyjne)

 

Obwód nr 60

Madryt, Wydział Konsularny Ambasady RP

C/Goya 15, 4°

28001 Madryt

(Komisja obsługuje również głosowanie korespondencyjne)

 

Obwód  61

Madryt, Instytut Polski

C/Felipe IV, 12 bajo A

28014 Madryt

(siedziba dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

 

Obwód 62

Walencja, Konsulat Honorowy RP,

Avenida de las Cortes Valencianas nº26 esc. Der., planta 2ª, oficina 7

46015 Walencja

 

Obwód 63

Malaga, Konsulat Honorowy RP

C/ Cortina del Muelle nº5, 4º Derecha,

29015 Malaga

 

Obwód 64

Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie

Centro Comercial San Eugenio 46A,

Playa de Las Américas

38678 Adeje

 

Obwód 65

Barcelona, Konsulat Generalny RP

Av. Diagonal 593-595,

08014 Barcelona

 

Osoba zainteresowana udziałem w głosowaniu może również zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Przy dokonywaniu zgłoszenia niezbędnym jest podanie wszystkich poniższych danych:

•           Nazwisko:

•           Imię (imiona):

•           Imię ojca:

•           Data urodzenia:

•           Numer ewidencyjny PESEL:

•           Miejsce pobytu za granicą:

•           miejscowość:

•           ulica, nr domu, nr mieszkania:

•           kod pocztowy:

•           Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce (miejsce zameldowania):

•           miejscowość/gmina:

•           ulica, nr domu, nr mieszkania

•           kod pocztowy:

•           Numer paszportu lub numer dowodu osobistego

•           data wydania:

•           miejsce wydania:

•           data upływu ważności:

Deklaracja sposobu głosowania:

a) osobiście, w Obwodowej Komisji do Wyborczej w ………………………………….

b) korespondencyjnie, w Obwodowej Komisji Wyborczej w: …………………………

 

Zgłoszenie dotyczące zamiaru głosowania korespondencyjnego musi być przekazane najpóźniej do dnia 7 października 2015 r.

 

Zgłoszenia dotyczące zamiaru głosowania osobistego musi być przekazane najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 października 2015 r.

 

6. Co należy zrobić, jeśli po dokonaniu zgłoszenia do spisu wyborców okaże się, że w tym dniu będę przebywać na terenie innego obwodu głosowania?

 

Osoba stale zamieszkała w kraju zamierzająca głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której osoba uprawniona do udziału w wyborach będzie ujęta w spisie, najpóźniej w 3 dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 22 października 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

 

Osoba uprawniona do głosowania, która została wpisana przez konsula do spisu, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis, w którym osoba jest ujęta. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 2015 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

 

 

7. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat wyborów?

Wszystkie informacje, komunikaty i prawo wyborcze są dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:www.pkw.gov.pl.

 

 

Powyższe pytania i odpowiedzi mają służyć upowszechnieniu wiedzy na temat wyborów. Nie powinny być traktowane, jako źródło czy wykładnia obowiązującego prawa.