Inicio wiadomosci Wybory Prezydenckie 2015

Wybory Prezydenckie 2015

Compartir

Postanowieniem Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego br. termin wyborów został wyznaczony na niedzielę 10 maja 2015 r. W przypadku ewentualnej drugiej tury, ponowne głosowanie odbędzie się w niedzielę 24 maja 2015 r.

wybory

  • OBWIESZCZENIE NR 1 KONSULA RP W MADRYCIE  z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Wykaz zgłoszonych kandydatów do PKW na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Informacja na temat wyborów prezydenckich, zarządzonych na 10 maja 2015 r., w formie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

 

1. Kiedy odbędą się wybory prezydenckie?

Zgodnie z Konstytucją RP wybory Prezydenta RP zarządza Marszałek Sejmu i wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta (kadencja obecnie urzędującego Prezydenta RP kończy się 6 sierpnia 2015 r.). W dniu 4 lutego br. Marszałek Sejmu RP wydał postanowienie o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym postanowieniem pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja 2015 r. a druga, w przypadku gdyby byłoby to potrzebne, 24 maja 2015 r.

 

2. W jakim przypadku organizuje się drugą turę wyborów prezydenckich?

Jeżeli w pierwszej turze wyborów prezydenckich żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów (50% plus 1 głos), czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się drugą turę wyborów.

 

3. O co należy zadbać już teraz, chcąc oddać głos w nadchodzących wyborach?

Przede wszystkim należy już teraz sprawdzić, czy mamy ważny polski dowód osobisty lub paszport, ponieważ głosowanie jest możliwe wyłącznie po jego okazaniu. Jeżeli ostatni polski paszport utracił już ważność należy złożyć w konsulacie wniosek o wydanie nowego paszportu. Wyrobienie nowego dowodu osobistego w konsulacie nie jest możliwe.

 

4. Jakie warunki należy spełnić, aby uczestniczyć w wyborach?

W wyborach mogą uczestniczyć osoby, które:

*   Najpóźniej w dniu głosowania mają ukończone 18 lat,

*   Posiadają się ważny polski paszport lub dowód osobisty,

*   Dokonały wcześniejszego osobistego zgłoszenia do spisu wyborców.

Głosować nie mogą:

*   Osoby ubezwłasnowolnione

*  Osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

 

5.  Co to jest spis wyborców i kto go prowadzi?

Spis wyborców to lista, na którą wpisuje się osoby, którym przysługuje prawo udziału w głosowaniu. W Polsce gminy prowadzą i aktualizują stały rejestr wyborców mieszkających na ich terenie. Na podstawie tego rejestru jest sporządzany spis wyborców. Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne za granicą nie prowadzą stałego rejestru czy spisu wyborców przebywających za granicą. Przed każdymi wyborami konsul właściwy terytorialnie sporządza nowy spis wyborców, dlatego niezwykle ważne jest, aby wyborcy mieszkający za granicą dokonali zgłoszenia do spisu wyborców przed każdymi wyborami. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców, tzn. nie można równocześnie być zarejestrowanym w Ambasadzie RP w Madrycie i w Konsulacie RP w Maladze.

 

6. Kiedy i jak mogę zgłosić się do spisu wyborców?

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia osobistego udziału w głosowaniu może zarejestrować się w spisie wyborców za pośrednictwem aplikacji eWybory przeznaczonej do elektronicznej rejestracji wyborców, która znajduje się na stronie https://ewybory.msz.gov.pl

Uruchomienie aplikacji nastąpi po 7 kwietnia br. Ta forma rejestracji jest najpraktyczniejszym sposobem zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców.

UWAGA:

Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców sporządzanego przez konsula, będzie ujęty w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania. Nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania. Wyborca, który w ponownym głosowaniu będzie chciał głosować w innym obwodzie głosowania, w tym także w obwodzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, musi wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć konsulowi, któremu dokonał zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców.

Wyborca może również zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Przy dokonywaniu zgłoszenia niezbędnym jest podanie wszystkich poniższych danych:

•             Nazwisko:

•             Imię (imiona):

•             Imię ojca:

•             Data urodzenia:

•             Numer ewidencyjny PESEL:

•             Miejsce pobytu za granicą:

•             miejscowość:

•             ulica, nr domu, nr mieszkania:

•             kod pocztowy:

•             Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce (miejsce zameldowania):

•             miejscowość/gmina:

•             ulica, nr domu, nr mieszkania

•             kod pocztowy:

•             Numer paszportu lub numer dowodu osobistego

•             data wydania:

•             miejsce wydania:

•             data upływu ważności:

Deklaracja sposobu głosowania:

a) osobiście, w Obwodowej Komisji Wyborczej w ………………………………….

b) korespondencyjnie, w Obwodowej Komisji Wyborczej w: …………………………

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 maja 2015 r. W przypadku realizowania drugiej tury termin upływa 22 maja.

 

7. Co należy zrobić, jeśli po dokonaniu zgłoszenia do spisu wyborców okaże się, że w dniu wyborów będę przebywać na terenie innego obwodu wyborczego?

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 maja 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 maja 2015 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

 

8. Czy możliwe jest głosowanie korespondencyjne?

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu korespondencyjnym może zarejestrować się w spisie wyborców za pośrednictwem aplikacji eWybory przeznaczonej do elektronicznej rejestracji wyborców, która znajduje się na stronie https://ewybory.msz.gov.pl

Uruchomienie aplikacji nastąpi po 7 kwietnia br. W przypadku korzystania przez wyborcę z elektronicznego systemu rejestracji do spisu wyborców zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego odbywa się podczas wypełniania formularza rejestracji. W tym wypadku wyborca zostanie automatycznie dopisany do spisu wyborców komisji właściwej do głosowania korespondencyjnego.

Ta forma rejestracji jest najpraktyczniejszym sposobem zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców.

 

UWAGA!

Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania będzie głosował korespondencyjnie. Konsul prześle mu pakiet wyborczy na ten sam adres, na który przesłał pakiet wyborczy przed pierwszym głosowaniem. Nie ma możliwości zmiany tego adresu. Wyborca może zrezygnować z głosowania korespondencyjnego. W tym celu powinien wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie powinien złożyć konsulowi, któremu zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego. Złożenie wniosku powinno nastąpić przed wysłaniem przez konsula pakietu wyborczego, lub po tym terminie, jeżeli wyborca zwróci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

 

9. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat wyborów?

Wszystkie informacje, komunikaty i prawo wyborcze są dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:www.pkw.gov.pl.

 

Powyższe pytania i odpowiedzi mają służyć upowszechnieniu wiedzy na temat wyborów prezydenckich. Nie powinny być traktowane, jako źródło czy wykładnia obowiązującego prawa.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań szczegółowych prosimy o kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Madrycie – tel.: 0034 91 436 26 32

e-mail: madryt.amb.wk@msz.gov.pl