Inicio Polecamy „Dni Poradnictwa” Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

„Dni Poradnictwa” Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Compartir

Drodzy czytelnicy redakcja portalu polonia spotkała się z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) którzy odwiedzili Hiszpanie w dniach 8-9/10/2016 z programem „Dni Poradnictwa”. Docelowymi miastami hiszpańskimi były Madryt i Barcelona.

 

Pracownicy ZUS spotkali się z zainteresowanymi Polakami w Punkcie Poradnictwa Prawnego i Psychologicznego Stowarzyszenia Dom Polski w  Getafe. Na którym było obecnych ok. 80 osób, z których 60 skorzystało z indywidualnych porad. W Barcelonie spotkanie odbyło się w siedzibie Związków Zawodowych, a na spotkaniu było ok 40  osób, które również skorzystały z indywidualnych porad..

Przedstawiciele ZUS odpowiedzieli na pytania jakie państwo przysłali lecz również pozwoliliśmy sobie poszerzyć ten wywiad o kilka spraw, które się nam nasunęły:

Polonia.es Skąd się wziął pomysł tych konsultacji i wyjazdów ZUSu poza granice Polski

Jest to projekt realizowany przez ZUS w ramach promocji wiedzy o zabezpieczeniu społecznym i podpisanych przez Polskę umowach międzynarodowych dotykających materii ubezpieczeń. Program upowszechniania wiedzy o zabezpieczeniu społecznym i jest realizowany w wymiarze krajowym ale jest  również adresowany do Polaków zamieszkałych za granicą, szczególnie w tych krajach, do których Polacy wyjeżdżają najczęściej, takich jak Anglia, Francja, Włochy, Hiszpania ale również USA i Kanada. To są przede wszystkim kraje do których pragniemy dotrzeć z informacją o zabezpieczeniu społecznym. Pragniemy by wszyscy Polacy zamieszkali za granicą wykorzystali te informacje w najszerszej mierze i skorzystali z przysługujących im uprawnień. Program jest realizowany przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na mocy porozumienia które zostało zawarte w 2012 roku. ZUS kieruje swoich ekspertów w te miejsca, w  których są największe skupiska Polaków  i które wskażą polskie placówki dyplomatyczne. Konsultacje ZUSu zostały przeprowadzone do dzisiaj w kilkudziesięciu miejscach na świecie. Natomiast do Hiszpanii eksperci ZUS przyjechali po raz pierwszy, odpowiadając na zapotrzebowanie grupy Polaków, która również potrzebuje pomocy w uzyskaniu informacji w zakresie zabezpieczeń społecznych.

Polonia.es- Jaka jest związek ZUSu z rządowym programem powrotu Polaków z emigracji.

ZUS- Program powroty który jest organizowany przez rząd ma na celu pomoc  Polakom planującym powrót do kraju i doradza im jak przejść przez wszelkie praktyczne i formalne trudności, które mogą napotkać przy przenosinach do Polski, a także np. jak znaleźć pracę lub założyć działalność gospodarczą w kraju .My jako ZUS też bierzemy udział w tym przedsięwzięciu  i doradzamy tym, którzy noszą się z zamiarem powrotu do Polski co  powinni uczynić żeby ten powrót był jak najłatwiejszy, np. w aspekcie emerytalno-rentowym.

Polonia.es- Czy udzielana jest pomoc ekonomiczna, ulgi w płaceniu składek przedsiębiorom lub w przypadku otwarcia działalności gospodarczej osobom, które zostają objęte programem powrotu.

ZUS- Wszyscy którzy powracają do Polski mogą liczyć na równe traktowanie we wszystkich aspektach ekonomicznych, w tym w aspekcie zabezpieczenia społecznego. W Polsce osoby powracające, które startują w biznesie – po spełnieniu określonych warunków – mogą liczyć na niższe składki ZUS. Z pewnych preferencji mogą też skorzystać niektórzy emeryci i renciści prowadzący działalność. Z kolei osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej mogą uzyskać refundację części składek, które opłacają do ZUS.

Polonia.es- Czy istnieją odstępstwa względem Hiszpanii w świadczeniach zabezpieczeń społecznych i czy umowy zawarte z Unią Europejską są dla wszystkich jednakowe.

ZUS- Odniesiemy się wyłącznie do ubezpieczeń społecznych. W tej kwestii w Unii Europejskiej wszystkie zagadnienia są regulowane prawem unijnym o zabezpieczeniu społecznym i wewnętrznym ustawodawstwem każdego z państw członkowskich, dotyczy to również relacji polsko-hiszpańskich. Przed przystąpieniem Polski do UE mieliśmy z Hiszpanią konwencję bilateralną o zabezpieczeniu społecznym, lecz została ona zastąpiona przez prawo unijne, przy czym regulacje wynikające z tej umowy nie różniły się istotnie od postanowień prawa unijnego.

Polonia.es- W przypadku powrotu do Polski osoba, która będzie chciała pobierać pomoc dla niepracujących czyli tak zwane bezrobocie jakie musi spełnić warunki i jaką dokumentacje musi dostarczyć.

ZUS- ZUS nie jest adresatem tego pytania gdyż jest to obszar działania urzędów pracy. Wprawdzie każde z państw należących do Unii Europejskiej stosuje wewnętrzne prawo w zakresie prawa do zasiłków dla bezrobotnych, ale przepisy wspólnotowe umożliwiają bezkolizyjne stosowanie zasad krajowych. W Polsce żeby uzyskać świadczenia z tytułu bezrobocia trzeba uzyskać status osoby bezrobotnej, takie świadczenia są przyznawane przez urząd pracy.

Polonia.es-Jak na dzień dzisiejszy wygląda emigracja gospodarcza czyli tak zwana ucieczka od opłat składek zabezpieczających w Polsce na korzystniejsze w innych krajach.

ZUS- Jeśli chodzi o kwestie podatkowe nie jest to obszarem naszych kompetencji, natomiast jeśli chodzi o składki ubezpieczeniowe to ZUS zwraca szczególną uwagę na tą działalność przedsiębiorców, którą nazywamy outsourcingiem pracowniczym, w tym na przypadki, w których firmy przejmują obsługę w zakresie dokumentacji pracowniczej i płacowej na zasadach właściwych dla tzw. biur rachunkowych.  Oddziały ZUS przeprowadzają postępowania wyjaśniające celem objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zatrudnienia u rzeczywistego pracodawcy – wydawane są decyzje o podleganiu ubezpieczeniom społecznym płatnikowi składek (dotychczasowemu pracodawcy) oraz ubezpieczonemu.

Polonia.es- Przejdźmy więc na obszar prawa emerytur i rent podlegających koordynacji wspólnotowej i na wstępie pragniemy zapytać w jakim oddziale ZUS na terenie Polski są prowadzone sprawy Polaków przebywających w Hiszpanii i jak Polacy przebywający w Hiszpanii mają się z państwem kontaktować

ZUS- Oddziałem który teraz zajmuje się sprawami Polaków przebywających i pracujących w Hiszpanii w przypadku spraw emerytalnych jest ZUS w Rzeszowie.

Oddział ZUS w Rzeszowie

Wydział Realizacji

Umów Międzynarodowych

Al. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

telefon:

(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Można kontaktować się z tym oddziałem korespondencyjnie lub korzystać z komunikacji w Internecie www.pue.zus.pl

Komunikacja internetowa jest najprostszą drogą do uzyskania informacji i do rozpoczęcia procesu uzyskania świadczeń emerytalnych dla Polaków przebywających w Hiszpanii ZUS cały czas prowadzi prace nad poprawą komunikacji elektronicznej z klientami, dlatego . polecamy komunikowanie się drogą mailową, za pośrednictwem Skype lub Centrum Obsługi Telefonicznej.

Polonia.es- Co należy do świadczeń emerytalno-rentowych objętych koordynacją unijną. Czy mówimy tu o świadczeniach takich jak emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta szkoleniowa), renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej, zasiłek pogrzebowy?.

ZUS- Tak, są  to świadczenia określone w polskich przepisach emerytalno-rentowych i jest to katalog świadczeń, które zostały wplecione do katalogu świadczeń określonych w przepisach Unii Europejskiej i o te świadczenia mogą się ubiegać wszyscy, którzy spełniają ustawowe warunki . Najlepszą metodą ubiegania się o te świadczenia jest droga internetowa www.pue.zus.pl, lub kontakt ze swoją  hiszpańską instytucją ubezpieczeniową.

Polonia.es- W przypadku powrotu do polski i przeniesienia swoich świadczeń emerytalnych jaką kwotę otrzyma Polak w kraju.

ZUS- Będzie to ta sama kwota co w Hiszpanii, jednak zostanie ona przeliczana na złote polskie. . Transfer świadczenia do Polski nie obciąża nikogo żadnymi kosztami bankowymi,  gdyż zgodnie z przepisami  Unii Europejskiej koszty transferu ponoszą instytucje ubezpieczeniowe. W przypadku Hiszpanii emerytura w Polsce jest wypłacana w złotówkach, i jest to zasada wynikająca z  ustawodawstwa  hiszpańskiego. . W przypadku Polaków którzy pracowali w Polsce i teraz pobierają w Hiszpanii emeryturę wypłacaną przez ZUS, świadczenie to wypłacane jest w EURO..  W takim przypadku jest też możliwość poboru tych świadczeń na konto posiadane w Polsce.

Polonia.es- Czy istnieje w Polsce prawo które zezwala na nie odprowadzanie składek ZUS lecz płacenie innego rodzaju zabezpieczenia.

ZUS- Generalnie każda aktywność zawodowa osoby fizycznej wiąże się z obowiązkiem płacenia składek na  ubezpieczenie społeczne. W zasadzie, nie ma takiej aktywności, którą nazywamy zatrudnieniem,  od której by się nie odprowadzało składki ZUS. Wyjątek stanowi zatrudnienie w formie umowy o dzieło lecz są to indywidualne i pojedyncze przypadki..

Polonia.es- Dziękujemy za poświęcony nam, czas czy pragną państwo dodać coś od siebie jakiekolwiek informacje korzystne dla czytelników portalu.

ZUS- Zachęcamy wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jaka jest ich sytuacja ubezpieczeniowa, aby zadawały pytania do ZUS, a my na nie odpowiemy. Jednak w pierwszej kolejności należy swoje kroki kierować do hiszpańskich instytucji ubezpieczeniowych, a te instytucje na pewno pokierują jak mają wyglądać dalsze poczynania w sprawie uzyskania świadczeń z tytułu pracy w Polsce i w Hiszpanii..

Serdecznie dziękujemy pracownikom ZUS przybyłym do Hiszpanii za poświęcony na czas i udzielenie odpowiedzi na nasze pytania.

Redakcja.

 

Przydatne linki:

 

www.zus.pl – dotychczasowa strona ZUS

http://beta.zus.pl/ – nowa wersja strony ZUS (prawdopodobnie do końca października dostępna pod tym adresem, następnie dostępna pod adresem www.zus.pl)

Na dniach zamiast dotychczasowej strony ZUS, pod adresem www.zus.pl pojawiać się będzie nowa wersja – dostępna obecnie jeszcze pod adresem beta.zus.pl

Na stronie w nowej wersji wszelkie informacje dotyczące świadczeń dla Polaków zamieszkałych zagranicą, zebrane są w dziale „Świadczenia”, a następnie w działach „Emerytury i renty dla osób pracujących/zamieszkałych za granicą” oraz „Zasiłki dla osób pracujących/zamieszkałych za granicą”.

Redakcja.

 

Zdjęcia udostępnione przez Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii Nasz Dom -Nuestra Casa i Dom Polski w Getafe Madryt.