Inicio Aktualności Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP

Konkurs dla dziennikarzy o nagrodę marszałka Senatu RP

Compartir

Konkurs pt.

«SENAT RP OPIEKUNEM POLONII»

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, odrodzony w 1989 r., nawiązując do chlubnego dorobku 20-lecia międzywojennego, stał się spadkobiercą tradycji sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Senat jest postrzegany przez polską diasporę jako instytucja zaufania. Świadczą o tym uchwały historycznego I Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w Krakowie w 1992 r., a także kolejnych zjazdów, które odbyły się w Warszawie, Pułtusku, Częstochowie i Krakowie. Potwierdza to praktyka wynikająca z kontaktów Senatu z organizacjami polonijnymi o charakterze ponadnarodowym, a także bardzo licznymi organizacjami polonijnymi o zasięgu lokalnym i organizacjami krajowymi wspierającymi Polonię. Jeden z ważnych instrumentów Senatu, pozwalający działać na rzecz społeczności polskiej w świecie, od 1990 r. stanowią znaczne środki budżetowe. Są one przeznaczane na realizowanie – za pośrednictwem organizacji pozarządowych – zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami Ojczyzny. Dlatego współpraca z polską diasporą stała się jednym z najważniejszych obszarów działań Senatu RP.

Celem konkursu jest pokazanie roli Senatu jako opiekuna Polonii i Polaków za granicą od chwili odrodzenia wyższej Izby polskiego parlamentu.

 

REGULAMIN KONKURSU

 §1

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach i czasopismach, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, internetowych portalach, a także współpracownicy tych redakcji.

  §2

Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu od początku 2012 r. do 15 listopada 2012 r. i przesłanie kopii pod adresem organizatora do 30 listopada 2012 r.

Prace powinny odpowiadać następującym kryteriom:

a) treść publikacji musi być zgodna z celem konkursu,

b) forma pracy może być dowolna,

c) kopie tekstów prasowych, audycji radiowych lub programów telewizyjnych muszą zostać opatrzone pseudonimem, a dane autora – umieszczone w osobnej kopercie, znajdującej się w przesyłce,

d) prace mogą składać dziennikarze (autorzy) lub redakcje,

e) prace powinny być opublikowane w języku polskim,

f) jeśli jeden autor chce przesłać więcej prac konkursowych, każda musi być opatrzona odrębnym pseudonimem i nadejść w osobnej przesyłce,

Prace oceni kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli środowiska językoznawców, dziennikarzy, senatorów.

§3

Nagrody:

– I nagroda – 5000 zł

– II nagroda – 3000 zł

– III nagroda – 2000 zł

– 2 wyróżnienia po 1000 zł.

Kapituła ma prawo do innego podziału nagród, w zależności od jakości, liczby i rodzaju nadesłanych prac konkursowych.

Prace należy przesyłać pod adresem:

Kancelaria Senatu – Gabinet Marszałka – pok. 209,

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

z dopiskiem na kopercie «Konkurs dla dziennikarzy».

 

Źródło: www.senat.gov.pl