Inicio Polska Szkoła Forum w Mostolesie

Polska Szkoła Forum w Mostolesie

logo_szkoly_mostoles250

 

 

C/Berlín 2
28938 Móstoles,  Hiszpania

tel. +34 696 532 058
e-mail: szk.mostoles@asociacionforum.org

beakati@hotmail.com

                 http://www.asociacionforum.org/szkoly.html

 

organizacja prowadząca szkołę: 

Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Forum

Polska Szkoła Forum w Mostolesie jest agendą działalności Hiszpańsko-Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum, którego Akta Założycielskie i Statut zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeñ, Grupa 1, Sekcja 1, Ministerstwa Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Hiszpanii w dniu 15.11.1994 r. pod Nº 136567. 

Polska Szkoła Forum w Mostolesie powstala w roku 2003, rozpoczynając swoją działalność z 4 nauczycielami i 42 uczniami.

Kształcenie organizuje i koordynuje Stowarzyszenie Forum poprzez swego Pełnomocnika ds. Edukacji, oraz Dyrektora Szkoły. Regulamin Szkoły określa najistotniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem placówki. 

Podstawowym dokumentem regulującym działalność szkoły jest «Regulamin Polskiej Szkoły FORUM». Uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, Dyrekcja, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły tworzą społeczność szkolną. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu szkoły bezpośrednio, oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w organach szkoły:

 Radzie Szkoły

 Dyrekcji Szkoły

 Komitecie Rodzicielskim

 Radzie Pedagogicznej

Szkoła jest niedochodową placówką oświatową i społeczno wychowawczą. Podstawowym zródłem finansowania, koniecznym do utrzymania działalności szkolnej jest czesne płacone przez rodziców dzieci uczeszczających na zajęcia. Sporadycznie szkoła uzyskuje niewielkie dotacje finansowe od Konsulatu RP w Madrycie, z Fundacji Edukacja dla Demokracji czy ze Wspólnoty Polskiej. Dotacje te przeznaczane są na zakup niezbędnych pomocy szkolnych. 

Uczniowie i nauczyciele są przyjmowani do szkoły bez względu na wyznanie, poglądy polityczne lub obywatelstwo o ile zobowiązują się do wypełniania obowiązków nałożonych przez Szkołę, brania czynnego udziału w pracach Szkoły, popierania jej celów, przestrzegania Regulaminu Szkoły oraz Uchwał i Zarządzeń jej władz. Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza jest opracowana, konsultowana i poddawana corocznej ocenie w oparciu o dokumenty, oraz obowiązujące i zatwierdzone przez MEN podstawy programowe. Działalność organów Szkoły i zespołów działających na jej terenie, prowadzona jest zgodnie ze statutem, oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Miedzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych i przede wszystkim w Konwencji Praw Dziecka. 

Naczelnym celem Szkoły jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz podtrzymywania i umacniania więzi uczniów z językiem, historią i kulturą Polski, oraz kształcenie młodych, światłych Europejczyków polskiego pochodzenia świadomych swej przynależności kulturowej i dumnych ze swych polskich korzeni.

 

Nowa podstawa programowa:

Uwzględniając potrzeby uczniów, których rodzice wracają do Polski, nasza szkoła pracuje na aktualnych programach obowiązujących w polskich placówkach oświatowych. Uczniowie uczą się i pracują z podręcznikami oraz kartami pracy sprowadzanymi z Polski. 

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego, przeznaczone do kształcenia ogólnego uwzględniają wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4). 

Placówka nasza nie ogranicza się tylko do prowadzenia działalności dydaktycznej, uczniowie mają również okazję do poznania Polski oraz jej kultury i tradycji poprzez różnorodne uroczystości szkolne wplecione w zajęcia lekcyjne; np. przedstawienie choinkowe, andrzejki, wielkanoc, dzień polski, itp.

 

Siedziba Szkoły znajduje się w Mostolesie.  Rada Miasta Móstoles udostepnia nam budynek jednej ze szkół hiszpańskich w mieście: C.E.I.P. Rosalia  de  Castro, wraz ze wszystkimi istniejącymi w nim instalacjami. Instalacje szkolne dostępne dla naszej społecznosci szkolnej to: 

– 9 sal lekcyjnych 

– sala gimnastyczna/reatralna 

– pokój nauczycielski 

– biblioteka szkolna (ponad 800 pozycji) 

– magazynek na pomoce i materialy szkolne 

– boisko szkolne. 

Obszarem bezpośredniego oddziaływania szkoly na polonijną i hiszpańska społeczność jest Móstoles (drugie co do wielkości miastem w Regionie Autonomicznym Madrytu) oraz przylegle do niego miejscowosci: Leganes, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, a także pobliskie miejscowości z prowincji Toledo. Uczniowie to najczęściej dzieci z rodzin mieszanych – dwunarodowościowych.

 

Cele swe szkoła realizuje poprzez:

  Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem w języku polskim. 

  Poznawanie dziedzictwa kultury polskiej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

 Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą polską poprzez kształtowanie tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną (tradycje, święta, obyczaje, zwyczaje przysłowia, muzyka, architektura, plastyka, sztuka ludowa i folklor).

 Wprowadzenie ucznia w obszar kulturowej wspólnoty i identifikacji z polskością, kształtując wizerunek współczesnej Polski.

 Uwzględnienie kompetencji językowych, jako narzędzia niezbędnego w procesie poznawania literatury, historii, geografii i kultury polskiej.

 Pielegnowanie i przekazanie mlodemu pokoleniu Polaków i Hiszpanów polskiego pochodzenia  polskich tradycji, dumy z pochodzenia narodowego przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla mniejszości kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.

 Zapoznawanie uczniów z dorobkiem Polonii hiszpańskiej i jej udziałem w lokalnej społeczności madryckiej i społeczeństwie hiszpańskim. 

 Branie udziału w życiu i pracach Polonii hiszpańskiej. 

 

Zajęcia w szkole prowadzone są w języku polskim.

Na dzień dzisiejszy liczba oddziałów wynosi 9. 

Sobotnie zajęcia dydaktyczne szkoły, w ilosci 116 godzin lekcyjnych rocznie, prowadzone są przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę polskich nauczycieli, zgodnie zgodnie z podstawami programowymi zatwierdzonymi przez MEN RP.

Przedmiotami nauczanie sa: 

  • j. polski z elementami geografii Polski dla młodzieży; 
  • historia z elementami geografii i wiedzy o społeczeństwie; 
  • muzyka i folklor narodowy, tańce. 

Poziomy nauczania: przedszkolne, zintegrowane, podstawowe i gimnazjalne oraz j. polski dla dorosłych (jako język obcy).  Zapisy do szkoły prowadzone są przez cały rok szkolny drogą telefoniczną, internetową, bądź poprzez wizytę w szkole.

Szkoła nie przygotowywuje bezpośrednio de egzaminów, ale z doświadczenia jest nam znane, że nasi uczniowie nie mają większych problemów z kontynuowaniem nauki w polskich placówkach, (szkoły podstawowe, wyższe). Uczniowie realizuja równiez program zgodny z polityką edukacyją i wychowawczą systemu oświaty w Hiszpanii.

Szkoły wydaje następujace dokumenty: 

  • Do korespondencji z rodzicami wydawana jest w styczniu karta informacyjna z oceną opisową dotycząca osiągnięć ucznia na danym etapie.
  • Na zakończenie roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje świadectwo szkolne.
  • Dla uczniów wracajacych do polski szkoła wystawia dokument, w którym zawarta jest informacja dotycząca misji szkoły, podstawy programowej, podręczników, oraz dane opisujące postawę ucznia i jego osiagnięcia. Wyżej wymienione informacje mają na celu przyśpieszenie procesu integracji ucznia w jego nowej placówce edukacyjnej. W razie potrzeby skontaktowania się z dyrekcją szkoły udostępniamy adres elektroniczny, oraz numer telefonu. Informacje na temat działalności naszej placowki można znależć także na niedawno powstałym blogu. 

 

Zestaw programów nauczania:

  Historia: 

Prezentowany program przeznaczony jest dla drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV–VI i gimnazjum). Stanowi propozycję realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego ujętej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 r, zmieniajàcym rozporzadzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2003 r., nr 210, poz. 2041). Program nauczania historii i wiedzy o społeczeñstwie przewiduje trzyletni tok nauczania przy siatce godzin rozbitej na jedną godzinę tygodniowo w klasie czwartej i w klasie piątej oraz dwie godziny w klasie szóstej, 1,2,3 gimnazjum. W ramach tych godzin przewidziana jest realizacja poszczególnych ścieżek edukacyjnych dotyczących tylko i wyłącznie tematów z historii Polski

 Jezyk polski: 

Program został tak wykorzystany przez nauczycieli, aby jego realizacja dała uczniom solidne podstawy wiedzy z języka polskiego. Treści nauczania zaproponowane przez nauczycieli mają na celu: kształcenie kulturowo-literacke, ortografię, interpunkcję, naukę o języku oraz lekturę. Zostały też uwzględnione treści nauczania w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

 

Rodzice

Zgodnie z Regulaminem Szkoly, Walne Zebranie Rodziców (lub prawnych przedstawicieli) uczniów dokonuje na okres 1 roku wyboru Komitetu Rodzicielskiego określając liczbę jego członków. Komitet Rodzicielski jest organem w Szkole reprezentującym ogół rodziców i działa zgodnie z zasadami Regulaminu Komitetu Rodzicielskiego zatwierdzonego przez Walne Zebranie Rodziców. 

Celem Komitetu Rodzicielskiego jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia regulaminowej działalności Szkoły, a także: 

 pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;

 współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym; 

 gromadzenie funduszy dla wspomagania działalności Szkoły i ich wydatkowanie zgodnie z Regulaminem Komitetu Rodzicielskiego; 

 zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z Dyrekcją Szkoł i Radą Pedagogiczną, prawa do: 

• znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie;

• uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w opanowywaniu programu nauczania;

• znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

  • uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; e. wyrażania i przekazywania opinii do władz Szkoły na temat jej pracy; f. pomoc przy organizacji imprez dochodowych i okolicznościowych; g. pomoc przy organizacji wycieczek szkolnych; h. powoływanie i rozwiązywanie komitetów do wykonywania określonych zadań.

 

Biblioteka to miejsce szczególne w naszej szkole i bardzo lubiane przez uczniów, dzieci i nauczycieli. Można tu znależć wspaniale poukładane różnej wielkości książki, kolorowe albumy, mapy, oraz czasopisma dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.  Mozna tu znależć też wiele ciekawych informacji na temat: literatury, muzyki, historii, geografii. Warto też wspomnieć o wspaniałej kolekcji filmów polskich, które zostały udostępnione naszej szkole w ramach projektu przedstawionego do Filmoteki Polskiej. Dla rodziców to czas na powtórkę i na wspomnienia, a dla młodego pokolenia urodzonego poza granicami kraju to wspaniała podróż i przede wszystkim lekcja historii. Jezeli chodzi o dane ilościowe księgozbioru, to możemy pochwalić się posiadaniem około 800 woluminów (literatura specjalistyczna, dziecięca, młodzieżowa, dla dorosłych, podręczniki do historii, języka polskiego), bogaty zestaw map geograficznych, historycznych, oraz filmów przekazanych nam przez Filmoteke Polską.