Inicio wiadomosci Polskie książki naszych marzeń.

Polskie książki naszych marzeń.

Compartir

Do 15 listopada polscy uczniowie z polskich społecznych szkół za granicą mogą zgłosić się do konkursu MEN. Do wygrania książki, o których marzą przeczytać.

 pknm

„Nakręćmy się na czytanie!» – tym hasłem, tym razem Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca polskich uczniów ze społecznych szkół za granicą do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu „Polskie książki naszych marzeń”.

Ta edycja konkursu skierowana jest do szkół i innych form nauczania za granicą języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej, prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie i inne podmioty.

 Co musi zrobić szkoła, by wygrać?

  • Stworzyć wraz z uczniami listę książek polskich autorów, o przeczytaniu których marzą.
  • Nagrać krótki film (do 60 sekund), w którym przekona nas, że to właśnie ona powinna dostać te książki.
  • Wejść na stronę men.gov.pl/pknmzgloszenie i wysłać nam swój film.

Przy ocenie nadesłanych filmów, komisja konkursowa weźmie pod uwagę m.in. stopień zaangażowania społeczności uczniowskiej w realizację nagrania, pomysłowość uczniów oraz oryginalność wykonania.

Czekamy na filmy z całego świata!

Zwycięzcy konkursu dostaną od MEN książki, które wskazali ich uczniowie. Wszystkie zgłoszone książki muszą być napisane przez polskich autorów w języku polskim. Może ich być nawet 50!

Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.men.gov.pl/pknmzgloszenie

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU «Polskie Książki Naszych Marzeń» organizowanego przez Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i innych form nauczania za granicą języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej, prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie i inne podmioty. § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej «regulaminem», określa warunki uczestnictwa w konkursie «Polskie Książki Naszych Marzeń», zwanym dalej «Konkursem», oraz tryb przeprowadzania Konkursu. 2. Organizatorem Konkursu jest Minister Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie przy al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, zwany dalej «Organizatorem». 3. Celem Konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży polonijnej. 4. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 22 października 2015 r. (dzień ogłoszenia Konkursu) do dnia 15 listopada 2015 r. do godziny 23.59 (dzień zakończenia składania zgłoszeń). 5. Zgłoszenia wraz z załącznikami, o których mowa w § 3 ust. 13, należy przesłać Organizatorowi do dnia 15 listopada 2015 roku do godz.23:59. § 2 Przedmiot Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez szkołę lub inną formę nauczania za granicą języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej, prowadzoną przez polonijną organizację oświatową, stowarzyszenie rodziców, polską parafię lub inny podmiot, zwaną dalej „szkołą”, biorącą w nim udział: 1) listy maksymalnie 50 książek, o przeczytaniu których marzą uczniowie, opracowanej zgodnie z ust. 2; 2) filmu na temat «Nasza szkoła powinna dostać wymarzone książki, ponieważ…». 2. Lista, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest opracowywana przez nauczycieli lub inne osoby wyznaczone przez dyrektora/kierownika szkoły do koordynowania udziału szkoły w Konkursie, na podstawie przeprowadzonego wśród uczniów głosowania, w którym każdy z uczniów wskazuje trzy dowolne książki dostępne na polskim rynku, o przeczytaniu których marzy. Na podstawie wyboru dokonanego przez uczniów nauczyciele opracowują listę maksymalnie 50 najczęściej wskazywanych pozycji. 3. W przypadku wskazania całej serii lub sagi książek, każda część serii lub sagi książek stanowi jedną pozycję na liście. 4. Wszystkie zgłoszone pozycje książkowe muszą być napisane przez polskich autorów w języku polskim. 5. Uczniowie we współpracy z nauczycielami przygotowują pracę w kategorii film – dowolną techniką, również z wykorzystaniem np. telefonów komórkowych i tabletów. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 60 sekund. 6. Organizator dopuszcza przekroczenie czasu trwania filmu określonego w ust. 5, ale nie więcej niż o 5 sekund. 7. Zgłoszenie zawierające film, którego łączny czas trwania przekraczać będzie 65 sekund, nie będzie dopuszczone do udziału w Konkursie. § 3 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 1. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do szkół i innych form nauczania za granicą języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej, prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie i inne podmioty. 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 3. Konkurs składa się z jednego, centralnego etapu. 4. Uczestnicy Konkursu wykonują prace określone w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2). 5. Każda szkoła może zgłosić tylko jedną listę książek oraz jedno nagranie filmowe wykonane samodzielnie na potrzeby Konkursu. Film ten nie może być zgłoszony w innych konkursach, również we wcześniejszych edycjach konkursu pt. „Książki naszych marzeń”. 6. Lista wybranych książek powinna zostać sporządzona w formacie .doc lub .docx i załączona w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej Organizatora. Szablon listy znajduje się na stronie internetowej Organizatora. 7. Nagrany film musi zostać umieszczony w portalu Youtube. 8. Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego zamieszczonego pod adresem www.men.gov.pl/pknmzgloszenie do dnia 15 listopada 2015 roku do godz.23:59. Zgłoszenie musi zawierać tytuł filmu, link do filmu opublikowanego w portalu Youtube, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko osoby zgłaszającej film, jej adres e-mail i numer telefonu kontaktowego. 9. Film należy umieścić w portalu internetowym wskazanym w ust. 7, a link do niego wraz z listą książek i danymi uczestnika przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Organizatora do dnia 15 listopada 2015 roku do godz.23:59. 10. Na zakończenie Konkursu, Komisja Konkursowa, o której mowa w § 4, wyłoni spośród wszystkich uczestników Konkursu trzech laureatów. 11. Przy ocenie filmów Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 1) stopień zaangażowania społeczności uczniowskiej w realizację filmu; 2) zgodność z tematyką konkursu; 3) pomysłowość autora/autorów; 4) oryginalność, montaż i kreację filmu; 5) ciekawy sposób ujęcia tematu. 12. Laureaci o wyniku konkursu zostaną powiadomieni nie później niż do dnia 25 listopada 2015 r. – telefonicznie oraz na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. 13. Uczestnik Konkursu, w terminie wyznaczonym do złożenia zgłoszenia, tj. do dnia 15 listopada 2015 r. do godz.23:59, za pomocą formularza rejestracyjnego zobowiązany jest dostarczyć: 1) skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na Organizatora Konkursu. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do regulaminu; 2) skan zgód osób występujących w filmie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych Organizatora: a) w przypadku osoby pełnoletniej wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do regulaminu. b) w przypadku osoby niepełnoletniej wzór oświadczenia, które jest składane przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego dziecka/podopiecznego, określa załącznik nr 3 do regulaminu. 14. Laureaci Konkursu zobowiązani są dostarczyć niezwłocznie na adres pocztowy Organizatora: 1) oryginały oświadczeń o których mowa w ust. 13 pkt 1) i 2); 2) film zapisany w dowolnym formacie na płycie CD lub DVD. Adres pocztowy Organizatora: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem na kopercie «Polskie Książki Naszych Marzeń». 15. Uczestnicy Konkursu oraz osoby biorące udział w filmie nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia od Organizatora Konkursu. 16. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do filmu nadesłanego na Konkurs lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany w filmie, w całości obciąża uczestnika Konkursu. 17. Książki, które są nagrodą w Konkursie, zostaną przekazane na wyposażenie szkoły. 18. Przekazanie w terminie zgłoszenia wraz z załącznikami oraz umieszczenie filmu w portalu internetowym wskazanym w ust. 7 jest warunkiem koniecznym wzięcia skutecznego udziału w Konkursie. § 4 Komisja Konkursowa 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego laureatów Organizator powoła Komisję Konkursową. 2. Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza. 3. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram prac. 4. Sekretarz Komisji Konkursowej odpowiada za stronę organizacyjną obrad, w tym za obsługę dokumentacyjną. 5. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych. 6. Komisja Konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. 7. Uchwała Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. § 5 Nagrody w konkursie 1. Nagrodami w Konkursie będą książki znajdujące się na liście załączonej do zgłoszenia przez danego laureata. Fundatorem nagród jest Organizator. 2. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe. 3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. 4. Komisja Konkursowa może przyznać nagrody specjalne. 5. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane dla trzech laureatów. § 6 Postanowienia końcowe 1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów Organizatora na/w każdym filmie biorącym udział w konkursie oraz do wykorzystania i publikacji filmów laureatów Konkursu w mediach i materiałach promocyjnych. 3. Organizator Konkursu może wprowadzać zmiany w regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad Konkursu. 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych. 5. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w regulaminie, są rozstrzygane przez Organizatora. 6. Wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.men.gov.pl/pknm. Załączniki: 1) oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych; 2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (osoby pełnoletnie); 3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (osoby niepełnoletnie).